020 - 515 9 515

Doorwerken na 67 jaar en drie maanden

Als HR professional komt u vaak alleen in aanmerking met het onderwerp pensioen wanneer een werknemer start en zijn pensioen opneemt in zijn arbeidsovereenkomst of wanneer een werknemer zijn pensioengerechtigde leeftijd behaald. Maar door de vergrijzing en de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt wordt er verlangt van oudere werknemers dat zij langer doorwerken. Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn namelijk vaak nog vitaal genoeg om het werk voort te zetten. Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden:

 • Wet werken en Zekerheid
 • Pensioencommunicatie
 • Werkingssfeeronderzoek

Wet werken en Zekerheid

Het komt steeds vaker voor dat pensioengerechtigde werknemers nog vitaal genoeg zijn om het werk door te zetten en of zij willen vaak nog niet stoppen met werken wanneer zij de AOW leeftijd hebben bereikt. Voor werkgevers kunnen deze oudere werknemers zeer waardevol zijn; als leermeester voor jongere werknemers of vanwege hun kennis en ervaring. Waar rekening mee gehouden moet worden is het nieuwe ontslagrecht van de Wet werk en Zekerheid. Dit betekent het volgende voor oudere werknemers en werkgevers:

 

 • Arbeidsovereenkomst mag, na het behalen van de AOW-leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd, door de werkgever beëindigd worden.
 • De werkgever hoeft geen transitievergoeding te vergoeden bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd.
 • De werkgever mag een tijdelijk arbeidsovereenkomst aangaan met werknemer, na het behalen van de AOW-leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd.
 • De opzegverboden gelden niet bij ontslag van een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt of heeft bereikt.

Bekijk hier de andere versoepelingen van het wetsvoorstel

Pensioencommunicatie

Wat moet er gecommuniceerd worden?

XpertHR icoontje praktijkvragen Informatie aan deelnemer

De pensioenuitvoerder moet een nieuwe werknemer binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioen informeren door middel van een startbrief over:

 • - de inhoud van de basispensioenregeling;
 • - de toeslagverlening;
 • - het recht van de werknemer om bij de pensioenuitvoerder het voor hem geldende pensioenreglement op te vragen;
 • - het bestaan van een vrijwillige pensioenregeling;
 • - omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de pensioenuitvoerder; en
 • - het recht van de werknemer om bij de pensioenuitvoerder een verzoek in te dienen voor een berekening van de effecten van uitruil op zijn pensioenaanspraak.

De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer jaarlijks door middel van een uniform pensioen overzicht (UPO). Bekijk waaraan een uniform pensioen overzicht aan moet voldoen.

XpertHR icoontje praktijkvragen Informatie aan gewezen deelnemer

De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen deelnemer ten minste één keer in vijf jaar:

 • - een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken; en
 • - informatie over toeslagverlening.

XpertHR icoontje praktijkvragen Informatie aan gewezen partner

De pensioenuitvoerder verstrekt degene die gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt op bijzonder partnerpensioen:

 • - een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen;
 • - informatie over toeslagverlening; en
 • - informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is.

De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner ten minste een keer in de vijf jaar:

 • - een opgave van zijn opgebouwde aanspraak op partnerpensioen; en
 • - informatie over toeslagverlening.

XpertHR icoontje praktijkvragen Informatie aan pensioengerechtigden

De pensioenuitvoerder verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt:

 • - een opgave van zijn pensioenrecht;
 • - een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet; en
 • - informatie over toeslagverlening.

XpertHR icoontje praktijkvragen Informatie aan deelnemers inzake vrijwillige pensioenregeling

De pensioenuitvoerder informeert een deelnemer voorafgaand aan de deelneming in de vrijwillige pensioenregeling over:

 • - de inhoud van de vrijwillige pensioenregeling;
 • - een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken uit hoofde van de vrijwillige pensioenregeling; en
 • - de toeslagverlening.

XpertHR icoontje praktijkvragen Informatie op verzoek

De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde (of diens vertegenwoordigers) op verzoek:

 • - het voor hem geldende pensioenreglement;
 • - het jaarverslag en de jaarrekening van de pensioenuitvoerder;
 • - de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement;
 • - de voor hem relevante informatie over beleggingen; en
 • - informatie over andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen.

XpertHR icoontje praktijkvragen Informatie bij vertrek naar een andere lidstaat

De pensioenuitvoerder verstrekt deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden die zich in een andere lidstaat vestigen informatie over hun pensioenaanspraken en pensioenrechten en over de mogelijkheden die hun op grond van de pensioenregeling worden geboden. Deze informatie is ten minste overeenkomstig de informatie die wordt verstrekt aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden die in Nederland blijven.

XpertHR icoontje praktijkvragen Zorgplicht

In een premieovereenkomst belegt de pensioenuitvoerder de premies voor de deelnemers. De deelnemer kan echter de verantwoordelijkheid voor de beleggingen overnemen.

Meer informatie over de zorgplicht