020 - 515 9 515

Alles weten over concurrentiebeding?

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie op één plek

 • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
 • Gebruik de praktische voorbeeldbepalingen
 • Lees alles over het opstellen van een concurrentiebeding
test

Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding wordt de werknemer beperkt om "na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam" te zijn. Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn vrijheid om zelf te bepalen waar hij gaat werken. Aan het aangaan van een concurrentiebeding zijn daarom strenge eisen gesteld.

  Xpertise Concurrentiebeding

  XpertHR icoontje Xpertise In welke gevallen verliest een concurrentiebeding (een deel van) zijn geldigheid?

  In een aantal gevallen is (een deel van) het concurrentiebeding, dat eerder wel rechtsgeldig is overeengekomen, niet meer geldig. Dit kan het geval zijn als:

  - Het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken door een wijziging van de functie of wijziging van werkzaamheden van de werknemer;

   

  - Het concurrentiebeding door de rechter geheel of gedeeltelijk is vernietigd;

   

  - Als de werkgever de arbeidsovereenkomst schadeplichtig heeft opgezegd.

   

  - Als de - per 1 januari 2015 verplichte - motivering van het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang dat een werkgever moet hebben én in het beding zelf moet opnemen als hij met een tijdelijke werknemer een concurrentiebeding wil overeenkomen, de rechter niet heeft overtuigd van het zwaarwegende belang.

  XpertHR icoontje Xpertise Sancties op overtreding van het concurrentiebeding

  Als de werknemer het concurrentiebeding overtreedt, dan kan de werkgever vergoeding van zijn schade door de werknemer vorderen. Als op overtreding van het concurrentiebeding een boete is overeengekomen, dan kan de werkgever de werknemer sommeren die boete te betalen.

   

  Het is ook mogelijk om overeen te komen dat de werkgever zowel de overeengekomen boete als de door hem geleden schade van de werknemer kan vorderen. Normaliter kan een werkgever, als op een overtreding van een bepaling in de arbeidsovereenkomst een boete is gesteld, daarnaast niet ook nog schadevergoeding vorderen. Bij overtreding van een concurrentiebeding kan dit dus wel.

   

  Op verzoek van degene die de eventueel overeengekomen boete moet betalen, kan de rechter de boete matigen.

  XpertHR icoontje Xpertise Het concurrentiebeding bij faillissement

  Of werknemers bij faillissement van de werkgever aan hun concurrentiebeding kunnen worden gehouden, is onduidelijk. Er zijn rechters die vinden dat de curator, om een doorstart mogelijk te maken, de werknemers  mag houden aan het concurrentiebeding.

   

  Normaal gesproken zal de curator in het faillissement de onderneming liquide maken, dat betekent dat hij alles van waarde zal verkopen, schuldeisers zoveel mogelijk zal betalen en de onderneming zal opheffen. De curator zal de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in dat geval allemaal opzeggen. Als de onderneming niet meer bestaat, dan is er ook geen belang bij handhaving van het concurrentiebeding en mag de curator de ontslagen werknemers in principe niet aan hun concurrentiebeding houden.

  XpertHR icoontje Xpertise Relatiebeding

  Een relatiebeding is een soort concurrentiebeding, althans dat is de algemene opvatting. In een relatiebeding wordt het een werknemer niet verboden bij de concurrent in dienst te treden, maar wordt het de werknemer verboden contacten te onderhouden met - meestal met namen genoemde - relaties van de voormalige werkgever. Een relatiebeding beperkt de werknemer dus in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn zoals een concurrentiebeding ook doet.

   

  Dat een relatiebeding een soort concurrentiebeding is, betekent dat aan dezelfde vereisten moet worden voldaan en dat een beroep op het relatiebeding volgens dezelfde regels wordt beoordeeld.

  XpertHR icoontje Xpertise Concurrentie- en relatiebeding en de Wet Werk & Zekerheid

  Door invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het in tijdelijke arbeidscontracten die na 1 janauari 2015 zijn aangegaan, in principe niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen.

   

  Uitzondering wordt gemaakt voor die gevallen waarin een zwaarwergend bedrijfs- of dienstbelang het noodzakelijk maakt om een concurrentiebeding aan te gaan, in die gevallen moet dat zwaarwegende belang dan wel in het beding zelf worden benoemd én gemotiveerd.

   

  In de Wet Werk en Zekerheid wordt slechts gesproken over het concurrentiebeding en niet over het relatiebeding. Nu de algemene opvatting is dat een relatiebeding een soort concurrentiebeding is, wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat de nieuwe regels ten aanzien van het concurrentiebeding, ook gelden voor het relatiebeding. Dat betekent dat per 1 januari 2015 in nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomsten in principe ook geen relatiebeding meer mag worden opgenomen. Alleen in de bijzondere omstandigheid dat sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag in een tijdelijk contract nog een relatiebeding opgenomen worden, met dien verstande dat dit zwaarwegende belang wel in het beding gemotiveerd moet zijn uitgeschreven.

  Maak kennis met XpertHR

  Let op! Dit is een samenvatting. Het volledige artikel lezen? Login of vraag vrijblijvend een online demonstratie aan en ondervind de toegevoegde waarde van XpertHR voor uw bedrijf.