020 - 515 9 515

Alles weten over het Ouderschapsverlof?

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie op één plek

  • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
  • Gebruik de praktische voorbeeldbepalingen
  • Leer alles over de rechten en plichten van het Ouderschapsverlof!
test

Duur en procedure van het Ouderschapsverlof

XpertHR icoontje Xpertise Duur Ouderschapsverlof

Duur
Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Standaard regeling
De standaard regeling is: de helft van de werktijd verspreid over twaalf maanden.

Afwijkende regelingen
De werkgever en de werknemer mogen ook een andere regeling overeenkomen, bijvoorbeeld:

  • 26 weken (een half jaar) volledig verlof
  • verlof verspreiden over meer dan twaalf maanden; bijvoorbeeld ¼ van de werktijd over een periode van twee jaar
  • verlof opsplitsen in (maximaal zes) gedeelten (bijvoorbeeld 6 maal 2 maanden voor de helft van de werktijd of 3 maal 2 maanden volledig).

Het totaal aantal uren blijft altijd gelijk, ongeacht de manier waarop je het opneemt.

XpertHR icoontje Xpertise Procedure Ouderschapsverlof

Procedure

Twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van het ouderschapsverlof moet de werknemer schriftelijk aan de werkgever melden dat hij ouderschapsverlof wil opnemen. In dit verzoek moet de werknemer aangeven om welke periode het gaat en hoe hij het verlof wenst op te nemen.

Als een werknemer aan de voorwaarden voldoet, dan moet de werkgever het verlof (voor zover het om de standaardregeling gaat) verlenen. De werkgever kan bijvoorbeeld wel bezwaar maken tegen de voorgestelde spreiding van uren over de week, maar daar zal hij dan wel zwaarwegende bedrijfsbelangen voor moeten hebben. Als de werkgever bezwaar heeft tegen de door de werknemer voorgestelde regeling, dan zal hij dat uiterlijk vier weken voor de beoogde ingangsdatum kenbaar moeten maken.

XpertHR icoontje Xpertise Zwaarwegend bedrijfsbelang

In de praktijk blijkt nogal eens discussie te ontstaan over de vraag of de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft op grond waarvan hij een (van de standaardregeling afwijkend) verzoek van de werknemer om  ouderschapsverlof op te nemen, mag afwijzen. Die discussies leiden er zelfs wel eens toe dat de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Geen zwaarwegend belang

Als het ouderschapsverlof voor een of twee dagen per week wordt aangevraagd, dan zullen de volgende omstandigheden hoogstwaarschijnlijk geen zwaarwegende bedrijfsbelangen opleveren:

  • Er is geen goede vervanging op de dag van het ouderschapsverlof;

 

  • Vervanging kost te veel geld;

 

  • Projecten komen stil te liggen;

 

  • Er geldt op grond van afspraken met de ondernemingsraad een bepaalde minimum werkweek.

XpertHR icoontje Xpertise Ziekte en ouderschapsverlof

Het kan gebeuren dat een werkneemster, die ouderschapsverlof opneemt aansluitend aan haar bevallingsverlof ziek wordt en haar ouderschapsverlof daarom wil wijzigen. Immers, zolang de werkneemster ziek is als gevolg van de zwangerschap heeft zij recht op doorbetaling van (een deel van) haar loon. Het is de vraag of de werkgever met een verzoek tot wijziging van het ouderschapsverlof moet instemmen.

Het uitgangspunt is dat een werknemer gebonden is aan het verzoek om ouderschapsverlof dat hij heeft gedaan. Bij de totstandkoming van de wet is dit uitdrukkelijk zo bepaald. Dit betekent dat het intrekken of wijzigen van al aangevraagd ouderschapsverlof alleen mogelijk is met instemming van de werkgever. Er zijn echter omstandigheden op basis waarvan de werkgever op grond van het goed werkgeverschap verplicht is om met de voorgestelde wijziging in te stemmen. Een van die gevallen is arbeidsongeschiktheid. Als die situatie zich voordoet moet de werkgever met de wijziging instemmen, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen die zich hier tegen verzetten. Daarvan is pas sprake als het niet opnemen van het verlof de gang van zaken in de onderneming volledig in de war zou sturen. Onvoldoende voor een zwaarwichtige reden is het feit dat de werkgever al voorzieningen heeft getroffen voor de duur van het ouderschapsverlof, zoals het aantrekken van een vervanger.

Maak kennis met XpertHR

Let op! Dit is een samenvatting. Het volledige artikel lezen? Login of vraag vrijblijvend een online demonstratie aan en ondervind de toegevoegde waarde van XpertHR voor uw bedrijf.