020 - 515 9 515

Kortdurend, Frequent en Langdurend verzuim

Goede begeleiding voor snel herstel

Als uw werknemer ziek is moet u als HR-professional weten wat u
te doen staat. Goed verzuimmanagement is namelijk onmisbaar
voor een zo spoedig mogelijk herstel. Op deze pagina vindt u tips
en praktische informatie over hoe u het beste handelt bij
de drie soorten verzuim:

  • Kortdurend verzuim
  • Frequent verzuim
  • Langdurig verzuim

Wet verbetering Poortwachter

Wet verbetering poortwachter

In een controlevoorschrift of een verzuimprotocol kunnen de noodzakelijke procedures bij ziekteverzuim worden vastgelegd. Het is vooral belangrijk om te weten of er een groot risico op langdurig verzuim is. Als dit het geval is, moeten alle partijen snel actie ondernemen. De Wet verbetering poortwachter stelt op dit punt belangrijke eisen aan werkgever, werknemer en arbodienstverlener(s). Download hier de poortwachtertool

Op basis van de Wet verbetering poortwachter hebben werkgever en werknemer diverse verplichtingen, zoals de plicht om passend werk aan te bieden en aan te nemen. Voldoen werkgever en werknemer hier niet aan dan kan dit ertoe leiden dat de werkgever langer het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen. Ook wordt de kans groter dat een werknemer arbeidsongeschikt blijft en uiteindelijk een uitkering moet aanvragen.

Kortdurend ziekte verzuim

Hoelang mag kort ziekteverzuim duren?

Er is sprake van kortdurend verzuim als de werknemer één tot ongeveer zeven dagen ziek is. Uit de afspraken met de arboarts volgt een advies binnen hoeveel dagen de werkgever een ziekmelding moet melden aan de arts.

 

Twijfelt u aan de ziekmelding? Dan kan de Arboarts een spoedcontrole uitvoeren

XpertHR icoontje praktijkvragen Moet ik blind vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts?

Het antwoord op deze vraag is NEE! Als werkgever bent u, op grond van de Wet Poortwachter (mede)verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Op het moment dat u 'blind' vertrouwt op het oordeel van de bedrijfsarts en er vervolgens naar de mening van UWV onvoldoende re-integratie inspanning is geleverd is de kans groot dat aan u een zogenaamde loonsanctie wordt opgelegd.

XpertHR icoontje praktijkvragen Mijn werknemer heeft zich ziek gemeld. Mag ik vragen wat hij heeft?

Werknemers die door ziekte niet kunnen komen werken, horen dit te melden aan hun werkgever. De werknemer is echter niet verplicht in detail te treden over de aard en de oorzaak van zijn ziekte.

Meer details over deze vraag vindt u op XpertHR, de online HR kennisbank. Vraag nu een online demonstratie aan!

Frequent ziekteverzuim

Na hoeveel periodes kunt u stappen ondernemen?

Is de werknemer vaak kortdurend ziek, dan spreekt men van ‘frequent ziekteverzuim’. Het begrip ‘frequent ziekteverzuim’ is relatief en hangt af van het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van het bedrijf of afdeling waar de werknemer werkzaam is.

Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid is ‘frequent ziekteverzuim’ één van de wettelijke ontslaggronden. Zonder dossier is het niet mogelijk om een werknemer op deze grond te ontslaan. Het voeren van verzuimgesprekken is van belang bij de opbouw van het dossier. Als uw werknemer vaker verzuimt kunt u het beste zo snel mogelijk de oorzaak hiervan vinden. Ga hiervoor met uw werknemer in gesprek.

Modernisering Ziektewet

Werkgevers zijn wettelijk verplicht het loon van de zieke werknemer gedurende 104 weken door te betalen. Deze verplichting eindigt als het dienstverband voor die tijd eindigt, bijvoorbeeld omdat een tijdelijk arbeidscontract afloopt.

Dat een tijdelijk arbeidscontract eindigt, betekent echter niet dat de werkgever geen verzuimkosten meer kan hebben. Door de Modernisering Ziektewet wordt de premie die werkgevers voor de Ziektewet moeten betalen afhankelijk gesteld van het aantal ‘vangnetters’ vanuit de organisatie van de werkgever.

Bedrijven die veel tijdelijk personeel in dienst hebben, kunnen zo voor hoge kosten worden gesteld. Werkgevers kunnen een aantal maatregelen nemen om deze kosten te voorkomen of beperken.

Voor meer informatie download hier de gratis whitepaper

Verzuimmanagement tijdens langdurig ziekteverzuim

Poortwachtertool

Als blijkt dat een werknemer voor langere tijd arbeidsongeschikt is, dan hebben werkgever en werknemer verschillende re-integratieverplichtingen. Zorg in ieder geval dat het oordeel van de bedrijfsarts op tijd doorgegeven is (binnen 6 weken) en eventuele re-integratiemogelijkheden bepaald zijn.

Is uw werknemer waarschijnlijk langere tijd ziek? Dan kunt u onze handige Poortwachtertool gebruiken en het stappenplan.

Stappenplan van ziekmelding tot twee jaar ziekte

 

Stappenplan van ziekmelding tot twee jaar ziekte

XpertHR icoontje praktijkvragen Mijn werknemer is ziek. Mag ik hem vragen zijn bedrijfsauto in te leveren?

Dat hangt ervan af of er met de werknemer afspraken zijn over het privégebruik van de auto. Is dat niet het geval, dan mag u de auto innemen. Is privégebruik wel overeengekomen, dan is het lastiger om de auto in te nemen. Maar het is niet onmogelijk. In dat geval zal een afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de werkgever bij behoud van de auto en het belang van de werkgever bij inname van de bedrijfseigendommen. Een belang dat gewicht in de schaal van de werkgever kan leggen is bijvoorbeeld dat degene die de zieke werknemer vervangt, de auto nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Anderzijds kan de werknemer bijvoorbeeld aanvoeren dat hij geen andere auto tot zijn beschikking heeft en dat hij de auto voor het bezoeken van therapiesessies nodig heeft. Als het belang van de werkgever zwaarder weegt dan dat van de werknemer, dan ligt het in de rede dat de werknemer een vergoeding krijgt voor het verlies van het privégebruik van de auto. Het is raadzaam om in de arbeidsvoorwaarden altijd een bepaling op te nemen over het innemen van bedrijfseigendommen tijdens ziekte.

 

Voorbeeldbepaling inleveren bedrijfseigendommen bij ziekte

XpertHR icoontje praktijkvragen Mijn werknemer heeft een aantal afspraken bij de arboarts gemist. Wat kan ik doen?

Komt een werknemer de controlevoorschriften die binnen uw onderneming gelden niet na, dan heeft u als werkgever de mogelijkheid om het loon van de werknemer op te schorten. U moet de werknemer wel eerst schriftelijk waarschuwen om op het eerstvolgende spreekuur te verschijnen en hem erop wijzen dat zijn loon zal worden opgeschort, als hij niet verschijnt. Komt de werknemer de controlevoorschriften alsnog na en blijkt daaruit dat hij inderdaad arbeidsongeschikt is, dan moet het loon van de werknemer alsnog aan hem worden uitbetaald.

 

Zie voorbeeldbrief waarschuwingsbrief opschorting loonbetaling